Rodent Box SP-037

Rodent Box SP-037

Code: SP-037

Rodent Box 

ប្រអប់កណ្តុរ( ដាក់ថ្នាំ​​ ឬ អង្គប់)

Size: 27*18*12cm

Hole Size: 5.5cm, Weight: 490g

Related Products