Mop Wringer B-040C

Mop Wringer B-040C

Code: B-040C

Mop Wringer 

ធុងម៉ប់មានក្បាលគៀប

Size: 24L

Standard Quality

Related Products